ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 28-12- 2016

“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.”

AGROKAS.A.

Αρ. Μ.Α.Ε. 38027 / 54 / Β  / 97 / 003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία του κοινοτικού καταστήματος του οικισμού Λακκωμάτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2015 έως 30/06/2016.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/07/2015 έως 30/06/2016, με της εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών επ΄ αυτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 01-07-2016 έως 30-06-2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Ενημέρωση εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λακκώματα 5 Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο