ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 9-03-2018

“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.”

AGROKAS.A.

Αρ. Μ.Α.Ε. 38027 / 54 / Β  / 97 / 003

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στα γραφεία του κοινοτικού καταστήματος του οικισμού Λακκωμάτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2016 έως 30/06/2017.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/07/2016 έως 30/06/2017, με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών επ΄ αυτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 01-07-2017 έως 30-06-2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Ενημέρωση εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

6. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

 

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30.

 

 

Λακκώματα 13 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο